Η δημιουργικότητα δεν αφορά μόνον καλλιτεχνικές προσεγγίσεις. Είναι ένας τρόπος σκέψης που καταλήγει στην εφευρετικότητα, την ευρηματικότητα, την καινοτομία, την πρωτοτυπία και τη εξέλιξη.Το όραμα του τελλάλη είναι να προωθήσει το πνεύμα της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων επαγγελμάτων, να ενδυναμώσει την τοπική παραγωγή και αγορά, να εκπαιδεύσει τα ακατέργαστα ή ανεκμετάλλευτα ταλέντα και να αφυπνίσει την κοινωνία της Κύπρου μέσα από ένα πρωτοποριακό πνεύμα εξέλιξης και προώθησης της χώρας μας σε τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Creativity is not just an artistic approach. It is also a way of thinking that leads to ingenuity, inventiveness, innovation, originality and evolution..The vision of Tellalis is to promote the spirit of cooperation between various trades, to empower the local production market, educate raw or undeveloped talents and awaken the society of Cyprus through a local and global pioneering spirit of evolution and promotion of our country.