Στόχος της ιστοσελίδας είναι να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής και συνδετικός κρίκος μεταξύ διαφόρων σχεδιαστών, καλλιτεχνών, τεχνίτων, κατασκευαστών και προμηθευτών υλικών. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα στα εγγεγραμμένα μέλη να προωθηθούν και να έρθουν σε επαφή με πιθανούς συνεργάτες, πελάτες, επενδυτές ή άλλων ενδιαφερομένων προσώπων. Όλοι προαναφερόμενοι είναι ευπρόσδεκτοι στον τελλάλη.

The purpose of this site is to act as a facilitator and liaison between the various designers, artists, craftsmen, manufactur- ers and suppliers for materials. This will give the opportunity to registered members who are promoted by Tellalis to come in contact with potential partners, customers, investors or any other interested individuals. Every type of person who is mentioned above is welcomed to Tellalis.

Tellalis criteria for becoming part of the community:

Τελλάλης δίνει έμφαση στην διαφορετικότητα, την αυθεντικότητα, την πρωτοτυπία, τη δημιουργικότητα, το πνεύμα συνεργασίας, τον επαγγελματισμό ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εκπαιδευτικού επιπέδου.

Tellalis pays special attention to individuality, authenticity, originality, creativity, collaborative spirit, professionalism despite age, sex, educational background and establishment.