μικρός χειρόμυλος/ small hand-mill

  

μικρός χειρόμυλος για άλεσμα σιταριού, ροδιού κ.α./ small hand mill

This work is available, Contact the creator.