μεγάλο σεντόνι/ big sheet

    

μεγάλο σεντόνι/ big sheet approximately 4 cubits 150 euro, 3 cubits 120 euro/ περίπου 4 πήχεις 150 euro, 3 πήχεις 120 ευρώ.

This work is available, Contact the creator.